CCV Test Terms and Conditions (only in Dutch)

1. Algemeen

1.1 De aanvrager van een examen (hierna: kandidaat) – theorie of praktijk – bij de divisie CCV van het CBR (hierna te noemen CCV) wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis te hebben genomen van de examenvoorwaarden van CCV, de huisregels van het CBR en het sanctiereglement van het CBR.

1.2 De kandidaat neemt de huisregels van het CBR in acht en volgt aanwijzingen en verzoeken van medewerkers van het CBR op.

Als een kandidaat de huisregels schendt, een gedraging vertoont zoals genoemd in het sanctiereglement en/of de aanwijzingen en verzoeken van CBR-medewerkers niet opvolgt, legt CCV een sanctie op conform het sanctiereglement.

Afhankelijk van de aard van de overtreding van de genoemde regels, kan het CBR een kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van het doen van examen.

1.3 Deze examenvoorwaarden bevatten algemene voorwaarden met betrekking tot de examens die door CCV worden afgenomen. Tot de examenvoorwaarden behoort ook de examenspecifieke informatie, welke via www.cbr.nl beschikbaar is.

Tot de examenspecifieke informatie behoort onder meer de informatie over:

  • De inrichting van het examen (onder andere examenvorm en examenduur);
  • Normen voor slagen en afwijzen;
  • Toelatingseisen;
  • Benodigdheden tijdens examen;
  • Geldigheidsduur resultaten;
  • Geldigheidsduur certificaat / diploma / getuigschrift / verklaring;
  • Vrijstellingen;
  • Aanvullende voorwaarden;
  • Evt. verlengingsexamen.

1.4 Een examen kan worden afgebroken en /of ongeldig worden verklaard als de kandidaat bij het afleggen van dat examen in strijd handelt met de huisregels, (een) gedraging(en) vertoont als bedoeld in het sanctiereglement en/ of de aanwijzingen en verzoeken van CBR-medewerkers niet opvolgt. CCV is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die de kandidaat in voornoemd geval moet maken, respectievelijk lijdt.

1.5 De kandidaat is op de hoogte van de eisen en voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs, vaarbewijs, chauffeurskaart taxi of een ander document, waarvoor bij CCV examen moet worden gedaan.

Indien de instantie die dit document afgeeft, na een succesvol examen besluit geen document af te geven, kan CCV niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade en kosten die de kandidaat of diens opleider heeft geleden, respectievelijk gemaakt voor de opleiding en examens.

1.6 CCV geeft bij een aantal certificaten / diploma’s / getuigschriften / verklaringen door middel van elektronische overdracht de gegevens van geslaagde kandidaten door aan andere belanghebbende organisaties. Dit zijn organisaties, bij wie kandidaten een document aanvragen, en waarvoor ze onder andere bij CCV geslaagd moeten zijn.

Indien er vertraging ontstaat in deze elektronische overdracht, is CCV niet aansprakelijk voor de kosten of schade die de betrokkene door deze vertraging ondervindt.

1.7 Als op de een of andere manier onjuiste gegevens zijn verstrekt door of namens de kandidaat, wordt er geen examenuitslag afgegeven en vindt er geen teruggave van het examengeld plaats. Als dit pas blijkt na het afgeven van de examenuitslag, wordt de uitslag alsnog ongeldig verklaard en vindt er geen teruggave van examengeld plaats.

CCV is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die de kandidaat in voornoemd geval moet maken, respectievelijk lijdt.

1.8 Medewerkers van het CBR hebben de bevoegdheid een theorie- en/of praktijkexamen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Dit geldt ook voor andere personen die daartoe aangewezen zijn door het CBR.

1.9 CCV doet aangifte bij de politie van een vermoeden van of geconstateerde fraude dan wel enig ander strafbaar feit.

1.10 De examens worden in de Nederlandse taal afgenomen. In bijzondere gevallen kan de manager CCV besluiten om hiervan af te wijken.

1.11 De kandidaat kan klachten omtrent het handelen van CCV indienen bij het Klachtenmeldpunt van het CBR.

2. Toelating tot het examen

2.1 De theorie- en praktijkexamens bij CCV worden uitsluitend aangevraagd via de door CCV vastgestelde procedure.

2.2 Door of namens de kandidaat wordt het examengeld tijdig voldaan op de daarvoor vastgestelde wijze.

Als een examen niet doorgaat vanwege een reden die CCV niet kan worden toegerekend, wordt het examengeld niet terugbetaald. De kandidaat betaalt dan opnieuw om een examen te kunnen afleggen. Dit met uitzondering van gevallen die CCV heeft aangegeven.

2.3 Een kandidaat die al beschikt over een geldig certificaat / diploma / getuigschrift / verklaring / rijbewijs, kan de examen(s) behorend bij dit certificaat / diploma / getuigschrift / verklaring / rijbewijs niet opnieuw afleggen, behalve op grond van wettelijke bepalingen.

Een kandidaat die al beschikt over een voldoende examenuitslag, mag dit examen niet nog een keer afleggen, tenzij het een verlengingsexamen is.

Bij de examenspecifieke informatie op www.cbr.nl is te lezen, vanaf hoeveel maanden voor het verlopen van onder andere het certificaat opnieuw examen gedaan.

2.4 CCV neemt van iedere kandidaat slechts één aanvraag voor hetzelfde examen tegelijk in behandeling.

2.5 Om het examen te kunnen afleggen, voldoet de kandidaat aan de toelatingseisen van het betreffende examen.

Als de kandidaat niet aan de toelatingseisen voldoet, kan het examen geen doorgang vinden. In dat geval vindt er geen teruggave van het examengeld plaats.

2.6 De plaats en het tijdstip voor een met CCV afgesproken examen worden zoveel mogelijk aangehouden. Bij een dringende aanleiding mogen CCV en de examinator een ander tijdstip of andere plaats aanwijzen.

Door de kandidaat gemaakte kosten of geleden schade komen niet in aanmerking voor vergoeding door CCV.

2.7 De kandidaat dient zich tijdig voor de aanvang van het examen in de wachtruimte te melden.

De kandidaat kan geen aanspraak meer maken op de reservering indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in de wachtruimte heeft gemeld en gelegitimeerd, tenzij de examinator van mening is dat zeer bijzondere omstandigheden aangetoond kunnen worden als reden voor de verlate komst.

Als de examinator op het afgesproken examentijdstip nog geen examen kan afnemen, wacht de kandidaat en meldt zich opnieuw, zodra de examinator beschikbaar is.

3. Theorie-examen

3.1 Het is de kandidaat niet toegestaan in de examenruimte gebruik te maken
van in werking zijnde GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur of opname- en/of registratieapparatuur.

Uitsluiting van het examen volgt overeenkomstig het sanctiereglement, als hiermee in strijd wordt gehandeld.

4. Praktijkexamen

4.1 Voor aanvang van het praktijkexamen overlegt de kandidaat de reserveringsbevestiging, waarop staat vermeld dat hij kennis heeft genomen van de examenvoorwaarden, de huisregels en het sanctiereglement, aan de examinator. De kandidaat ondertekent dit formulier in het bijzijn van de examinator.

4.2 Bij het praktijkexamen beschikt de kandidaat over een examenvoertuig/
vaartuig/rijtuig, dat voldoet aan de gestelde eisen.

De examinator kan afzien – zonder dat CCV enige kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden - van het afnemen van een examen als het examenvoertuig /-vaartuig / -rijtuig niet aan de eisen voldoet.

4.3 Op het examenvoertuig / -vaartuig dient de naam van de opleider / scheepsnaam / bedrijfsnaam naar het uitsluitende oordeel van CCV te domineren ten opzichte van eventuele andere uitingen die op het voertuig zijn aangebracht.

De examinator kan afzien – zonder dat CCV enige kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden - van het afnemen van een examen als hieraan niet wordt voldaan.

4.4 Voor toelating tot het praktijkexamen geldt dat de kandidaat niet op enige wijze het besturen van motorrijtuigen mag zijn ontzegd.

Een voor een praktijkexamen vereist rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en evenmin zijn ingenomen krachtens de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

4.5 Als de kandidaat tijdens het praktijkexamen een motorrijtuig al dan niet onder toezicht bestuurt, dient hij te voldoen aan alle voorwaarden die krachtens de Wegenverkeerswet 1994, de Regeling voertuigen, het Reglement rijbewijzen, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of andere van belang zijnde wettelijke bepalingen worden gesteld aan het besturen van motorrijtuigen.

4.6 Het afnemen van een examen met een examenvoertuig/-vaartuig/-rijtuig houdt geen aanvaarding door CCV en de examinator in van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een examen.

Hiervan is uitgezonderd schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de examinator. Dit met behoud van wat in wet- en regelgeving is bepaald.

4.7 Nadat een kandidaat is geslaagd voor een praktijkexamen, wordt de positieve examenuitslag elektronisch geregistreerd. In geval van een storing gebeurt dit schriftelijk. De kandidaat bevestigt door middel van een elektronische of schriftelijke handtekening deze uitslag in het bijzijn van de examinator.

Voor een praktijkexamen van een rijbewijscategorie geldt, dat zonder deze bevestiging de Verklaring van Rijvaardigheid niet in het Rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer kan worden geregistreerd. Als deze registratie niet plaatsvindt, kan geen rijbewijs worden afgegeven.

5. Uitslag van het examen

5.1 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken na de examendatum, wordt de uitslag van het examen aan de kandidaat bekend gemaakt.

5.2 De uitwerkingen van het examen worden bewaard tot de uiterste termijn van afhandeling van eventuele klachten is verstreken.

5.3 In verband met fraudebestrijding is inzage in de examens - met uitzondering van een aantal open vraag-examens waarvoor een onvoldoende eindresultaat is behaald - achteraf niet mogelijk.

Indien van toepassing is de mogelijkheid tot inzage opgenomen bij de examenspecifieke informatie.


Versie ccv-006